Autocad Dhe Projektim

 • 1.Hyrja
 • 2.Nderfaqja grafike
 • 3.Përdorimi i pajisjes së drejtimit
 • 4.Ruajtja e një projekti
 • 5.Krijimi i objekteve gjeometrike
 • 6.Menaxhimi i një dizenjo ne Autocad
 • 7.Korrigjimi i gabimeve
 • 8.Përzgjedhja e objekteve
 • 9.Ndryshimi i komandave
 • 10.Shtresat
 • 11.Ndihma për vizatim
 • 12.Shikimi i një vizatimi (Zoom)
 • 13.Përdorimi i simboleve (Blloqe)
 • 14.Konfigurimi i Sistemit të Windows Printerit
 • 15.Printimi i nje projekti
 • 16.Pozicionimi i dizajnit në letër

Projektimi dhe instalimi i sistemeve te antenave tokesore dhe satelitore

Prezantimi
 • Kuadri rregullator
 • Komunikimet elektronike
 • Instalimet me te avancuara
 • Standardet teknike evropiane dhe nderkombetare
 • Udhezues teknike kombetare
 • Sistemi i antenave ne legjislacionin aktual
Arkitektura e Impianteve
 • Roli i hapesirave te instalimit
 • Impiantet e ndertimit
 • Infrastruktura fizike
Transmetimi tokesor
 • Historiku
 • Sistemi DVB-T e DVB-T2
 • Sinjali kryesor (metoda e thjeshtuar e matjes)
Transmetim satelitor
 • Grupi SAT per televizionin
 • Dhe sistemet DVB-S dhe DVB-S2
 • Drejtimi i paraboles
Struktura e impianteve te shperndarjes
 • Kabllori koaksial
 • Ndaresit dhe derivatoret
 • Pikat e perdoruesit
 • Sisteme te centralizuara per sinjalet tokesore
 • Sisteme te centralizuara per sinjalet SAT (IF-IF; trashegimia; SCR; dCSS)
 • Menaxhimi i gjeresise se brezit ne shperndarjen e centralizuar
 • Llogaritja e nje rrjeti shperndares te sinjalit televiziv
Funksionaliteti
 • C / N, BER, MER
 • Mosperputhja e rezistences dhe valet
 • Bashkejetesa me sinjale 4G dhe 5G
 • Nivelet e prizes se perdoruesit dhe sinjalet HNI
Antenat
 • Karakteristikat elektrike te antenave tokesore
 • Karakteristikat elektrike te parabole-s
Siguria mekanike e impiantit
 • Madhesia e mbeshtetjes
 • Llogaritja e momentit te perkuljes dhe rezistences se nje mbeshtetese
Siguria elektrike e impiantit
 • Kontaktet direkte dhe indirekte
 • Mbrojtje nga rrufeja
Deklarata e konformitetit
 • Permbledhja DiCo dhe DiRi